Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có ?

Posted by: admin Category: Funny Comments: 0 Post Date: 01/01/2019

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có ?

Sáng đi ăn sáng thì gặp ông chú hóa Samurai vác kiếm nhật, chiều ngồi cafe lại thấy chú hóa Quan Văn Trường vác đao đi dạo, cuộc sống thật ung dung tự tại quá!!!

Loading...