Mới bé tý tuổi đầu mà đòi chơi khô máu đối thủ rồi, có tố chất ngửi được mùi Tiền Án rồi 😒

Posted by: Lặng Thầm Category: Home, Shock Hot Tags: , Comments: 0 Post Date: 07/04/2021

Mới bé tý tuổi đầu mà đòi chơi khô máu đối thủ rồi, có tố chất ngửi được mùi Tiền Án rồi 😒

Không đâm không chém đời không nể 😂😂
Không ăn một gạch không lui quân 😂😂😂

Loading...